A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Man lần thứ VI, nhiệm kỳ (2024-2029) diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ (2019-2024). Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa V, rút ra những bài học kinh nghiệm về kết quả xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã; đồng thời Hiệp thương, thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ (2024-2029).

   Quang cảnh Đại hội Mặt trận xã, nhiềm kỳ 2024-2029

Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 41 đại biểu. Trong đó đại biểu đương nhiệm là 25 đại biểu; Đại biểu bầu ở cơ sở là 4 đại biểu, Đại biểu các ngành giới thiệu là 12 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương:

Đăk Man là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn nhân dân làm nhà ở dọc theo hai bên lề đường Hồ Chí Minh; có diện tích tự nhiên là 12.081,69 ha; gồm 03 thôn với 414 hộ/1.414 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm trên 97%; Nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp là chính, đời sống tinh thần, vật chất của nhân đang dần phát triển, thu nhập bình quân đầu người 26,5 triệu đồng/năm/người.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Khái quát về giai tầng, thành phần trong xã hội:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua các giai cấp, tầng lớp xã hội trong xã đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành mọi mặt.       

- Hội Nông dân là lực lượng lao động chủ yếu với 247 hội viên, họ là người trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. góp phần xây dựng xã Đăk Man ngày càng tiến bộ và văn minh.

- Đoàn thanh niên167 đoàn viên, đó là thế hệ trẻ là lực lượng xung kích đi đầu trong lao động, sản xuất, QP-AN và VH-XH, có điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn đức, luyện tài, sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

- Hội phụ nữ với tổng số 244 hội viên, trong những năm qua chị em các dân tộc trong xã đã đoàn kết sáng tạo, tự tin phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tham gia phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

- Hội cựu chiến binh 156 hội viên, các hội viên luôn phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Luôn gương mẫu thực hiện các chính sách đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

- Hội người cao tuổi. có 135 hội viên. Với phương châm “sống vui, sống khoẻ, sống có ích”; các cụ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong cuộc sống và luôn là gương mẫu trụ cột tinh thần trong các gia đình, dòng họ, luôn giáo dục con cháu về truyền thống, đạo lý của dân tộc.

- Đồng bào, các dân tộc thiểu số: Toàn có 03 dân tộc, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, tiếng nói riêng, nhưng có chung sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ, một lòng theo Đảng tạo thành sức mạnh của cả cộng đồng dân cư, tham gia tích cực các chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển KT-XH ở địa phương.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy; hướng dẫn của Ủy ban MTTQ VN huyện và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ VN xã và Ban công tác Mặt trận thôn đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. đã thu hút kết nạp được 110 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên 949 đoàn viên, hội viên.

Thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 gắn với Kết luận số 02/KL-ĐCT, ngày 29/12/2015 của Đoàn CT UBTW MTTQ Việt Nam. Những năm qua, Mặt trận đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc[1]. Hàng năm vào ngày (18/11), MTTQ đã phát động các phong trào thi đua đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân ở cộng đồng dân cư, nội dung, hình thức tổ chức các Lễ - Hội ngày càng thiết thực, Nhân dân tham dự ngày càng đông.

- Đến cuối nhiệm kỳ, công tác tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên được 88,40%, so với Nghị quyết Đại Hội (Nghị quyết Đại hội có 100% nhân dân tham gia vào các tổ chức đoàn, hội).

Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

- Ban Thường trực MTTQ VN xã đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 47 tiêu chí thi đua thực hiện ở từng khu dân cư (KDC), nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, gắn với tổ chức tốt ngày hội ĐĐK toàn dân tộc hàng năm.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

- Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; đóng góp ủng hộ đồng bào những nơi bị thiên tai, góp sức vì biển đảo quê hương với số tiền ủng hộ.

Trong 5 năm qua MTTQVN xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian qua MTTQVN cùng với các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua thực tiễn khẳng định rằng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững QP-AN trên địa bàn xã.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 02/4/2007; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ; Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân được 10 đợt với hơn 375 người tham dự.

- Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận TQVN xã đã triển khai thực hiện Quyết định 217; 218 của Bộ chính trị, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đoàn thể thực hiện các cuộc giám sát phối hợp với HĐND xã giám sát 07 cuộc về thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh của xã. Phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện giám sát 8 cuộc theo Kế hoạch của MTTQ huyện tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Công tác phản biện xã hội 5 năm qua cũng từng bước được tổ chức thực hiện, đã phản biện đối với 06 dự thảo Nghị quyết về KT-XH, QP-AN trình các kỳ họp HĐND của UBND xã và 01 nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã tiếp thu 10 ý kiến đóng góp của Nhân dân về đạo đức lối sống, thái độ phục vụ Nhân dân… đối với cán bộ công chức, những hạn chế mà Nhân dân đóng góp được cán bộ, đảng viên của xã tiếp thu khắc phục kịp thời.

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 16 Hội nghị tiếp xúc cử tri với 8.759 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có 125 lượt cử tri phát biểu ý kiến, với 16 lượt nội dung tham gia.

 Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) Mặt trận đã thực hiện các bước Quy trình hiệp thương người ra ứng cử Đại biểu HĐND; vận động Nhân dân đi bầu cử đạt 100%. Đã chỉ đạo tổ chức bầu Trưởng, Phó thôn nhiệm kỳ 2021-2023 và nhiệm kỳ 2023 – 2025 đạt kết quả cao.

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận xã đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng.

- Trong 5 năm qua Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã đã vận động các tầng lớp Nhân dân, thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước của thôn (làng), với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Mặt trận xã và Ban CTMT thôn đã tổ chức giám sát về việc thực hiện QCDC trên các lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội, xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới...

Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 10 cuộc giám sát, nội dung chủ yếu về: công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc chi trả chế độ đối tượng chính sách, công tác từ thiện, việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo; giám sát an toàn thực phẩm...Qua công tác giám sát, chưa phát hiện sai phạm trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, có một số trường hợp vi phạm quy chế làm việc, tác phong, thái độ tiếp công dân của một số cán bộ, công chức, Ủy ban MT xã đã kiến nghị UBND xã chấn chỉnh kịp thời.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã đã tổ chức giám sát  5 công trình xây dựng trên địa bàn; qua công tác giám sát chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm gây lãng phí thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, xâm hại đến lợi ích cộng đồng, các công trình thi công đúng tiến độ, đảm bảo thời gian.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư đã thành lập 3 tổ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò tổ hoà giải ở KDC, MTTQVN xã đã thường xuyên vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được duy trì thường xuyên.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và các nội dung trong Chương trình số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 07/10/2012 về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đầu nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ xã có 25 thành viên, đến nay còn đủ 25 vị đảm bảo hoạt động. Trong nhiệm kỳ, đã cử 15 lượt cán bộ Mặt trận tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực công tác và chuẩn hóa cán bộ. Đến nay chất lượng hoạt động của Ban CTMT được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực MTTQVN xã đã có nhiều đổi mới; tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND xã; Thường xuyên phối hợp với HĐND-UBND xã tham gia góp ý kiến dự thảo luật như luật đất đai, sửa đổi hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

Đã hướng dẫn các KDC triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ;.

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Xóa bỏ hủ tục lạc hậu” trên địa bàn xã:

Giai đoạn 2021-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vương lên thoát nghèo bền vững” được 13 lượt với 3.302 lượt người tham gia tại 3/3 thôn. Đã thu hút được các hộ tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyện hộ đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký bản cam kết xóa bỏ các hủ tục, lạc hậu đến năm 2024 là 295 hộ. Trên địa bàn xã có 03 hủ tục. Trong đó, số hủ tục lạc hậu đã xóa bỏ: Người chết xấu và  ốm đau dài ngày không khỏi nhờ đến thầy cúng, thầy mo; Số hủ tục lạc hậu còn tồn tại: Tục cõng củi trước đây từ 100 – 200 bó nay chỉ 10 bó, đang trong lộ trình xóa dần. Các tổ chức chính trị xã hội xây dựng các mô hình trên địa bàn xã và được triển khai tuyên truyềnh theo kế hoạch.

Kết quả công tác tham gia công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động, kêu gọi hỗ trợ được 4 triệu đồng trong công tác phòng chống thiên tai đã nộp về Mặt trận huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu trang, cách ly,..). Đã vận động, kêu gọi được  8.261.000 đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029
     
 - T
iếp tục hát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc;

Thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

 Đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội;

Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, hướng về địa bàn khu dân cư, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của nhân dân;

Chủ động tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Về mục tiêu cụ thể

- Có 100 % người dân được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hàng năm thực hiện ít nhất từ 02 cuộc giám sát và 02 cuộc phản biện xã hội trở lên.

- Hằng năm có 100% KDC tổ chức “Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc”, 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 100% KDC đạt KDC văn hóa.

- Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo đạt từ 3 đến 4 triệu đồng/1 năm, trong nhiệm kỳ hổ trợ tu sửa hư hỏng nhỏ từ 1 đến 2 căn nhà đại đoàn kết giúp đỡ 03 đến 04 hộ thoát nghèo bền vững.

- Hàng năm 100%% Ban công tác Mặt trận đạt từ khá trở lên, không có đơn vị yếu kém.

- 100% Trưởng Ban Công tác Mặt trận được học tập các Nghị quyết của Đảng và được tập huấn, nắm vững nghiệp vụ công tác Mặt trận.

- 100%  KDC thành lập tổ hòa giải; 100% số vụ hòa giải thành công từ thôn.

- 100% KDC triển khai đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2029 đạt 19/19 tiêu chí.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

- Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chủ động nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận cấp trên và kiểm tra, giám sát việc xử lý giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước

- Tuyên truyền để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

- Thực hiện vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

- Tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy Đảng, Chính quyền.

- Phát huy vai trò nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên; tham gia hòa giải; đối thoại với các tầng lớp nhân dân…

Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

- Tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên trong Nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trong đó trọng tâm là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

- Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân

- Huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động cứu trợ nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Tuyên truyền, vận động 100% người dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, giữ  vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận xã

- Thường xuyên kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận thôn đảm bảo ba tiêu chí “tiêu biểu, đại diện, thiết thực”.

- Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Thực hiện chuyển đổi số, triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Mặt trận. Kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại để lan tỏa hiệu ứng tích cực xã hội sâu rộng trong cộng đồng.

Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an toàn, ấm no hạnh phúc, sạch đẹp văn minh.

- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, hộ gia đình, khu dân cư.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư.

 - Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Man lần thứ VI kêu gọi các dân tộc trong xã hãy đồng tâm, hiệp lực nhất trí phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ xã Đăk Man khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ xã Đăk Man nhiệm kỳ 2024-2029.Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kế Thành công, thành công, đại thành công

 

Tác giả: Dak Man
Nguồn:http://ngochoi.kontum.gov.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết